wiki:UseCaseList

Version 8 (modified by Миле Јанкулоски, 20 months ago) ( diff )

--

Листа на случаи на употреба


Корисник

  • Пребарува податоци за лекови
  • Отвара мапа на аптеки и здравствени установи
  • Разлистува тековни информации за пандемии

Аптека

  • Ажурира состојба на лекови во продажба, работно време и локација
    1. Одвивање на регистрација и автентикација
    2. Администрирачки панели и реализација на побарувања

Систем

  • Ажурира податоци за институции, лекари и аптеки
  • Ажурира состојби за пандемиите и регистарот на лекови
Note: See TracWiki for help on using the wiki.