Changes between Version 18 and Version 19 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
05/14/20 11:26:45 (4 years ago)
Author:
Dimitar Slezenkovski
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v18 v19  
  119119||= **Забелешки:** =|| / ||
  120120
  121 
   121||= **ИД:** =|| 5.1 ||
   122||= **Случај на употреба:** =||  Одвивање на регистрација и автентикација ||
   123||= **Актери** =|| Аптека, системски администратор ||
   124||= **Опис:** =|| Регистрација и автентикација на е-сметката на аптеката и одобрувањето на е-сметката од систем администратор ||
   125||= **Тригер:** =|| Потреба за е-сметка на аптеката за објавување на информации ||
   126||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
   127||= **Постуслов:** =|| Е-маил барање со сертификат до систем администраторот ||
   128||= **Нормален тек** =|| 1. Одговорни лица од фирмата/брендот испраќаат барање од нивниот официјален мејл за добивање пристап до посебниот панел што овозможува испраќање барања за ажурирање до системските администратори на сајтот\\2. Системските администратори го добиваат барањето, ја проверуваат веродостојноста на барањето за регистрација, стапуваат во контакт со другата страна и соодветно креираат и испраќаат информации и податоци за автентикација до панелот за ажурирање\\3. Застапувачите на аптеката ги следат инструкциите на системските администратори и се автентицираат на панелот во системот||
   129||= **Исклучоци:** =|| Недостапност на системот ||
   130||= **Вклучува:** =|| / ||
   131||= **Приоритет:** =|| / ||
   132||= **Фреквенција на користење:** =|| На секое барање ||
   133||= **Бизнис правила:** =|| / ||
   134||= **Специјални побарувања:** =|| / ||
   135||= **Претпоставки:** =|| / ||
   136||= **Забелешки:** =|| / ||
   137
   138||= **ИД:** =|| 5.2 ||
   139||= **Случај на употреба:** =||  Администрирачки панели и реализација на побарувања ||
   140||= **Актери** =|| Аптека, системски администратор ||
   141||= **Опис:** =|| Панелот на профилите од аптеките содржи неколку различни форми за испраќање на побарувања за ажурирање на нивните податоци.
   142Панелот на системскиот администратор се состои од табела со побарувања и комуникации, со можност да се разгледуваат и одобруваат или отфрлаат барањата.||
   143||= **Тригер:** =|| Потреба за поставување и ажурирање на податоците на аптеката ||
   144||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
   145||= **Постуслов:** =|| Креирана е-сметка на аптеката ||
   146||= **Нормален тек** =|| 1. Преку својот панел аптеката ја пополнува соодветната форма за испраќање на побарување за ажурирање на соодвениот податок\\2. Системскиот администратор ги добива новите побарувања\\3. Системскиот администратор ги разгледува и според тоа ги одобрува или отфрла побарувањата, по што промените се аплицираат и ажурираат во системот||
   147||= **Исклучоци:** =|| Недостапност на системот ||
   148||= **Вклучува:** =|| / ||
   149||= **Приоритет:** =|| / ||
   150||= **Фреквенција на користење:** =|| На секое барање ||
   151||= **Бизнис правила:** =|| / ||
   152||= **Специјални побарувања:** =|| / ||
   153||= **Претпоставки:** =|| / ||
   154||= **Забелешки:** =|| / ||
  122155\\
  123156