Changes between Version 1 and Version 2 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
05/05/20 22:18:22 (2 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v1 v2  
  33----
  44
  5 == Случај 1 ==
   5||= **ИД** =|| 1 ||
   6||= **Случај на употреба** =|| Пребарува податоци за лекови ||
   7||= **Креирано од:** =|| / ||
   8||= **Датум:** =|| / ||
   9||= **Актери** =|| / ||
   10||= **Опис:** =|| / ||
   11||= **Тригер:** =|| / ||
   12||= **Предуслов:** =|| / ||
   13||= **Постуслов:** =|| / ||
   14||= **Нормален тек** =|| / ||
   15||= **Исклучоци:** =|| / ||
   16||= **Вклучува:** =|| / ||
   17||= **Приоритет:** =|| / ||
   18||= **Фреквенција на користење:** =|| / ||
   19||= **Бизнис правила:** =|| / ||
   20||= **Специјални побарувања:** =|| / ||
   21||= **Претпоставки:** =|| / ||
   22||= **Забелешки:** =|| / ||
  623
  7 == Случај 2 ==
  824
  9 == Случај 3 ==
   25\\
   26
   27
   28||= **ИД** =|| 2 ||
   29||= **Случај на употреба** =|| Отвара мапа на аптеки и здравствени установи ||
   30||= **Креирано од:** =|| / ||
   31||= **Датум:** =|| / ||
   32||= **Актери** =|| / ||
   33||= **Опис:** =|| / ||
   34||= **Тригер:** =|| / ||
   35||= **Предуслов:** =|| / ||
   36||= **Постуслов:** =|| / ||
   37||= **Нормален тек** =|| / ||
   38||= **Исклучоци:** =|| / ||
   39||= **Вклучува:** =|| / ||
   40||= **Приоритет:** =|| / ||
   41||= **Фреквенција на користење:** =|| / ||
   42||= **Бизнис правила:** =|| / ||
   43||= **Специјални побарувања:** =|| / ||
   44||= **Претпоставки:** =|| / ||
   45||= **Забелешки:** =|| / ||
   46
   47
   48\\
   49
   50
   51||= **ИД** =|| 3 ||
   52||= **Случај на употреба** =|| Пребарува слободни термини ||
   53||= **Креирано од:** =|| / ||
   54||= **Датум:** =|| / ||
   55||= **Актери** =|| / ||
   56||= **Опис:** =|| / ||
   57||= **Тригер:** =|| / ||
   58||= **Предуслов:** =|| / ||
   59||= **Постуслов:** =|| / ||
   60||= **Нормален тек** =|| / ||
   61||= **Исклучоци:** =|| / ||
   62||= **Вклучува:** =|| / ||
   63||= **Приоритет:** =|| / ||
   64||= **Фреквенција на користење:** =|| / ||
   65||= **Бизнис правила:** =|| / ||
   66||= **Специјални побарувања:** =|| / ||
   67||= **Претпоставки:** =|| / ||
   68||= **Забелешки:** =|| / ||
   69
   70
   71\\
   72
   73
   74||= **ИД** =|| 4 ||
   75||= **Случај на употреба** =|| Ја пронаоѓа соодветната потребна помош ||
   76||= **Креирано од:** =|| / ||
   77||= **Датум:** =|| / ||
   78||= **Актери** =|| / ||
   79||= **Опис:** =|| / ||
   80||= **Тригер:** =|| / ||
   81||= **Предуслов:** =|| / ||
   82||= **Постуслов:** =|| / ||
   83||= **Нормален тек** =|| / ||
   84||= **Исклучоци:** =|| / ||
   85||= **Вклучува:** =|| / ||
   86||= **Приоритет:** =|| / ||
   87||= **Фреквенција на користење:** =|| / ||
   88||= **Бизнис правила:** =|| / ||
   89||= **Специјални побарувања:** =|| / ||
   90||= **Претпоставки:** =|| / ||
   91||= **Забелешки:** =|| / ||
   92
   93
   94\\
   95
   96
   97||= **ИД** =|| 5 ||
   98||= **Случај на употреба** =|| Разлистува тековни информации за пандемии ||
   99||= **Креирано од:** =|| / ||
   100||= **Датум:** =|| / ||
   101||= **Актери** =|| / ||
   102||= **Опис:** =|| / ||
   103||= **Тригер:** =|| / ||
   104||= **Предуслов:** =|| / ||
   105||= **Постуслов:** =|| / ||
   106||= **Нормален тек** =|| / ||
   107||= **Исклучоци:** =|| / ||
   108||= **Вклучува:** =|| / ||
   109||= **Приоритет:** =|| / ||
   110||= **Фреквенција на користење:** =|| / ||
   111||= **Бизнис правила:** =|| / ||
   112||= **Специјални побарувања:** =|| / ||
   113||= **Претпоставки:** =|| / ||
   114||= **Забелешки:** =|| / ||
   115
   116
   117\\
   118
   119
   120||= **ИД** =|| 6 ||
   121||= **Случај на употреба** =|| Ажурира состојба на лекови во продажба ||
   122||= **Креирано од:** =|| / ||
   123||= **Датум:** =|| / ||
   124||= **Актери** =|| / ||
   125||= **Опис:** =|| / ||
   126||= **Тригер:** =|| / ||
   127||= **Предуслов:** =|| / ||
   128||= **Постуслов:** =|| / ||
   129||= **Нормален тек** =|| / ||
   130||= **Исклучоци:** =|| / ||
   131||= **Вклучува:** =|| / ||
   132||= **Приоритет:** =|| / ||
   133||= **Фреквенција на користење:** =|| / ||
   134||= **Бизнис правила:** =|| / ||
   135||= **Специјални побарувања:** =|| / ||
   136||= **Претпоставки:** =|| / ||
   137||= **Забелешки:** =|| / ||