wiki:WikiStart

Информациски систем за човечки ресурси на ФИНКИ

Опис на проектот

FINKI-HRM е информациски систем кој овозможува едноставен, централозиран преглед на податоци кои им се потребни на HRM или HCM за нормален и ефективен тек на процесите за човечки ресусри. Главната цел на овој систем е водење евиденција за:

-Нови вработувања

-Паричен надоместок на вработените

-Евалуација на работењето

-Обуки и развој

-Одмори и отсуства

-Службени патувања

-Празници

Тим

Визија

Use_Case

Архитектура

Процес_на_развој

Функционалност на системот

Last modified 10 years ago Last modified on 07/21/14 20:30:04

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.