wiki:WikiStart

ResManage

За проектот

Име на проектот: ResManage

Започнат: Мај 2024

Ментор: проф. д-р Вангел Ајановски

Членови:

Виктор Христовски - 226026
Бојан Гагалески - 226032

Краток опис на проектот

Веб Апликација наменета за ресторани и нивните клиенти. Составена од два дела и тоа админски и клиентски дел. Главни функционалности на Админскиот дел се менаџирање со ресурси, кујна каде што има преглед на продукти и нивно траење, креација и уредување на мени. Проверка на статистика и трендови со цел подобрување и привлекување на повеќе клиенти, но и задржување на старите. Клиентскиот дел наменет за клиентите на ресторанот кои можат да извршуваат резервации, преглед на мени и настани и користење на попусти за своите нарачки.

Чекори и документацијa

Задачи Статус Датум
Фаза 1
Vision Одобрено 22.05.2024
BusinessCase Одобрено 22.05.2024
UseCaseList Одобрено 22.05.2024
UseCaseScenarios 23.06.2024
Фаза 2
ArchitectureInitial
TechnologyChoice
SourceVersionControlOrganization
UseCasePrototypeImplementation
PrototypePublicPresentation
Фаза 3
ArchitectureRevised
SourceVersionControlOrganizationRevised
UseCaseRealizations
UseCaseImplementations
PreFinalPublicPresentation
Фаза 4
UseCaseImplementationsFinal
FinalPublicPresentation
Last modified 3 weeks ago Last modified on 06/28/24 15:09:41

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.