wiki:WikiStart

TerapijaMk

За проектот

  • Име на проектот: TerapijaMk
    • Започнат: Април 2024
    • Членови на тимот: Марија Гашоска
    • Ментор: проф. д-р Вангел Ајановски

Краток опис

Менливите желби и потреби на клиентите за закажување термин, како и брзата организација и менаџирање на времето на вработените, побаруваат брз и ефикасен начин на организирање на термините, што е главната цел на проектот TerapijaMk- динамика и флексибилност.

Чекори и документација

Задачи Статус Датум
Vision
Business Case
Use Case List
Use Case Scenarios
Architecture Initial
Technology Choice
Source Version Control Organization
Use Case Prototype Implementation
Public Presentation
Architecture Revised
Source Version Control Organization Revised
Use Case Realizations
Use Case Implementations
Pre Final Presentation
Use Case Implementations Final
Final Presentation
Last modified 3 months ago Last modified on 04/28/24 08:01:26

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.