wiki:WikiStart

Назив на проектот: Trouble Ticketing System за телекомуникациска компанија

Изработка: Фисник Шабани

Телекомуникациските компании имаат потреба од ефикасно справување со проблемите и барањата пријавени од нивните клиенти за услугите кои ги нудат. Затоа, имаат потреба за систем кој се поврзува со процесите, постапките и способностите на вработените за решавање на истите.

Прво и основно, намената на овој информациски систем е да обезбеди единствен интегриран механизам за внесување, мониторирање и известување на корисниците за статусот на проблемот.

Групни задачи


1. Предлог систем

1.1 Визија

1.2 Бизнис случај

2. Почетен модел на потреби

2.1 Спроведување на интервју

2.2 Mодел на случаи на употреба

3. Критериуми за избор на решение

4. Избор на софтверски систем


Индивидуални задачи


  1. Избор на тип потсистем
  2. Методологија на развој
  3. Студија на изведливост
  4. Методски техники и алатки
Last modified 4 years ago Last modified on 03/03/20 15:33:43

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.