wiki:WikiStart

Назив на проектот: Trouble Ticketing System за телекомуникациска компанија

Членови: Фисник Шабани

Телекомуникациските компании имаат потреба од ефикасно справување со проблемите и барањата пријавени од нивните клиенти за услугите кои ги нудат. Затоа, имаат потреба за систем кој се поврзува со процесите, постапките и способностите на вработените за решавање на истите.

Прво и основно, намената на овој информациски систем е да обезбеди единствен интегриран механизам за внесување, мониторирање и известување на корисниците за статусот на проблемот.

Визија

Бизнис случај

Критериуми за избор на решение

Last modified 5 months ago Last modified on Jul 10, 2019, 1:40:05 PM