wiki:WikiStart

TrainTraveller

TrainTraveller е проект наменет за опис на развојните процеси на информациски систем наменет за Македонски железници и транспорт. Идејата е произлезена од моменталната ситуација во која МЖТ се наоѓа, односно недостатокот на информациски систем кој би бил олеснување за клиентите на оваа државна фирма. Идејата е да им се овозможат услугите кои веќе ги нуди МЖТ на нејзините клиенти преку интернет.

Визија
Busines Case


Случаи на употреба
Критериуми за избор на решение
Софтверско решение
Дијаграми на активности - Стефан Ѕалев


Извештај од SimSE - Стефан Ѕалев

Задача 1 - индивидуален проект - Стефан Ѕалев
Задача 2 - индивидуален проект - Стефан Ѕалев
Задача 3 - индивидуален проект - Стефан Ѕалев
Задача 4 - индивидуален проект - Стефан Ѕалев

Референци - индивидуален проект - Стефан Ѕалев


Sim SE Извештај - Бодан Ѓозински
Индивидуален проект - Бодан Ѓозински


Софтверско решение - Катерина Чичаковска

Индивидуални задачи - Катерина Чичаковска

Референци - Катерина Чичаковска


Last modified 6 years ago Last modified on 11/24/18 23:47:24

Attachments (4)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.