wiki:WikiStart

Информациски систем за контрола на резервите со крв

Целта на нашиот систем е контролирање на резервите со крв, кој што ќе им служи на вработените во болниците за полесно располагање со резервите на крв, како и на сите крводарители на територија на Република Македонија

Членови

  • Моника Димковиќ 153012
  • Бојан Вељковски 132022

Документација

Визија

Use Case модел

SimSeRup

Критериуми за избор на решение

Избор на софтверско решение

Индивидуални задачи - Моника Димковиќ

Задача 1-ERP

Задача 1-CRM

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Референци

Индивидуални задачи - Бојан Вељковски

Задача 1-ERP

Задача 1-CRM

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Референци

Last modified 5 years ago Last modified on 01/29/19 17:50:38

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.