wiki:WikiStart

Version 10 (modified by Миле Јанкулоски, 2 years ago) ( diff )

--

За проектот

Наслов: Фарматико
Oтпочнат: Април 2020
Членови на тимот:

  • координатор член 1 - Миле Јанкулоски 183035
  • координатор член 2 - Димитар Слезенковски 183272

Опис на проектот

Со оглед на зголемениот интерес за подостапно здравство, целта на овој проект е да им се овозможи на корисниците полесно да се информираат за достапноста на лековите во нашата држава, за најблиските аптеки и здравствени установи, како и за здравствените лица. За припомош со евентуалните проблеми со кои се соочуваме оваа апликација ќе биде единствено место за информирање за тоа каде може да се добие соодветна здравствена помош од било која област. Со актуелната ситуација, сајтот ќе содржи и тековни информации за коронавирусот со препораки за тоа како да се заштитиме од него.

Чекори и документација

Задачи Статус Коментар
BusinessCase Одобрен /
Vision Ревидирано /
UseCaseList Прелиминарно Во фаза на координација
UseCaseScenarios Прелиминарно Во фаза на координација
ArchitectureInititial Не е започнато /
TechnologyChoice Не е започнато /
SourceVersionControlOrganization Не е започнато /
UseCasePrototypeImplementation Не е започнато /
PublicPresentation Не е започнато /
ArchitectureRevised Не е започнато /
SourceVersionControlOrganizationRevised Не е започнато /
UseCaseRealizations Не е започнато /
UseCaseImplementations Не е започнато /
PreFinalPresentation Не е започнато /
UseCaseImplementationsFinal Не е започнато /
FinalPresentation Не е започнато /

Користени извори

Ќе биде доддефинирано.

Attachments (3)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.