wiki:WikiStart

Информациски Систем за Управување со патишта

Информацискиот систем за управување со патишта има цел да го подобри начинот на управување со состојбите на патиштата и да понуди голем број на информации кои подоцна можат да бидат искористени за подобрување на патната инфраструктура во државата.

Документација


Индивидуални задачи - Даниел Димовски


Индивидуални задачи - Михаил Дреноски

Last modified 19 months ago Last modified on Feb 26, 2019, 11:22:15 PM

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.