wiki:WikiStart

Информациски Систем за Управување со патишта

Информацискиот систем за управување со патишта има цел да го подобри начинот на управување со состојбите на патиштата и да понуди голем број на информации кои подоцна можат да бидат искористени за подобрување на патната инфраструктура во државата.

Документација


Индивидуални задачи - Даниел Димовски


Индивидуални задачи - Михаил Дреноски

Last modified 5 years ago Last modified on 02/26/19 23:22:15

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.