wiki:WikiStart

Version 34 (modified by Миле Јанкулоски, 3 years ago) ( diff )

--

За проектот

Наслов: Фарматико
Oтпочнат: Април 2020
Членови на тимот:

  • координатор член 1 - Миле Јанкулоски 183035
  • координатор член 2 - Димитар Слезенковски 183272

Опис на проектот

Со оглед на зголемената потреба од подостапно здравство, целта на овој проект е да им се овозможи на корисниците полесно да се информираат за достапноста на лековите во нашата држава, за најблиските аптеки, здравствени институции и здравствените лица. Дополнително, на сајтот ќе има можност за закажување упати кон лекари од секундарно и терциерно ниво, како и издавање и реализација на рецепти. За припомош со секојдневните проблеми со кои се соочуваме оваа апликација ќе биде единствено место за информирање за тоа каде може да се добие соодветна здравствена помош од било која област. Со оглед на актуелната ситуација, сајтот ќе содржи и тековни информации за пандемии со препораки.

Чекори и документација

Задачи Статус Фаза
BusinessCase Одобренo 30.04.2020
Vision Одобренo 07.05.2020
UseCaseList Одобрено 12.05.2020
UseCaseScenarios Одобрено 28.05.2020
ArchitectureInitial Одобрено 16.07.2020
TechnologyChoice Одобрено 16.07.2020
SourceVersionControlOrganization Одобрено 16.07.2020
UseCasePrototypeImplementation Одобрено 16.11.2020
PublicPresentation Одобрено 16.11.2020
ArchitectureRevised Прелиминарно Во фаза на координација
SourceVersionControlOrganizationRevised Прелиминарно Во фаза на координација
UseCaseRealizations Прелиминарно Во фаза на координација
UseCaseImplementations Прелиминарно Во фаза на координација
PreFinalPresentation Прелиминарно Во фаза на координација
UseCaseImplementationsFinal Не е започнато /
FinalPresentation Не е започнато /

Користени извори

Ќе биде доддефинирано.

Attachments (3)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.